Uvod

Lastnik te spletne strani je Ecolab d.o.o., Vajngerlova ulica 4, 2000 Maribor v nadaljevanju “Ecolab". Podatki o Ecolabu, Ecolabovih povezanih družb in tretjih osebah, objavljeni na teh spletnih straneh, so skrbno zbrani, vendar Ecolab za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema odgovornosti. V skladu s točko 4 teh Splošnih pogojev uporabe Ecolab ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, povezane z vsebino teh spletnih strani. 

Kot obiskovalec te spletne strani se v celoti in brez zadržkov strinjate s Splošnimi pogoji uporabe, ki jih lahko na tem mestu preberete ali natisnete kot pdf-dokument. 

TE SPLETNE STRANI IN PODATKI, KI JIH VSEBUJEJO, NISO NAMENJENI ALI DOVOLJENI ZA UPORABO V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE OZIROMA NISO NAMENJENI ALI DOVOLJENI ZA UPORABO AMERIŠKIH DRŽAVLJANOV ALI REZIDENTOV. NAVEDENE OSEBE VLJUDNO PROSIMO, DA OBIŠČEJO SVOJE LOKALNE ECOLABOVE SPLETNE STRANI ALI SPLETNE STRANI ECOLABOVIH AMERIŠKIH PODRUŽNIC. 

1. Avtorske pravice

Vsebina in sestava teh spletnih strani sta zaščiteni z avtorskimi pravicami, kar še zlasti velja za vsako reproduciranje, spreminjanje, prevajanje, shranjevanje in obdelavo v drugih medijih, vključno s shranjevanjem na ali obdelavo z elektronskimi mediji. Za vsako uporabo, delno ali v celoti, je potrebno predhodno pisno soglasje družbe Ecolab. Za vsako reproduciranje informacij ali podatkov, še zlasti uporabo besedil ali delov besedil ali slikovnega materiala (razen Ecolabovih fotografij za medije), je potrebno Ecolabovo predhodno pisno soglasje. Ilustracije so zaščitene z avtorskimi pravicami. Ecolab si pridržuje pravico do njihovega distribuiranja in reproduciranja. Avtorske pravice veljajo tudi za samodejno ali ročno arhivirani material.

Ecolabove fotografije za medije se lahko brezplačno uporabljajo le v redakcijske/nekomercialne namene. Ecolabove fotografije za medije, ki so reproducirane in/ali elektronsko spremenjene za redakcijske/nekomercialne namene, morajo biti opremljene z obvestilom o avtorskih pravicah "© [leto] Ecolab. Vse pravice pridržane." Ponatis je dovoljen ob predložitvi arhivskega izvoda. 

2. Blagovne znamke

Ecolabovo ime in logotip, vsa imena proizvodov in/ali njihova komercialna podoba, objavljeni na teh straneh, so registrirane blagovne znamke družbe Ecolab Inc., njenih povezanih družb, imetnikov njenih licenc ali partnerjev pri skupnih vlaganjih. Vsaka nepooblaščena uporaba ali zloraba blagovnih znamk je izrecno prepovedana in predstavlja kršitev zakonodaje o blagovnih znamkah, avtorskih in sorodnih pravic in pravic intelektualne lastnine nasploh, oziroma varstva konkurence. 

3. Izjava o odgovornosti za uporabo spletnih strani tretjih

(a) Te spletne strani lahko vsebujejo povezave do spletnih strani, ki jih vzdržujejo tretje osebe in z vsebino katerih Ecolab ni seznanjen. Ecolab do teh strani zgolj omogoča dostop in za njihovo vsebino ne prevzema nobene odgovornosti. Te povezave so objavljene zgolj iz praktičnih razlogov in ne predstavljajo stališč Ecolaba, zato se ta od njihovih vsebin izrecno distancira. Še zlasti v povezavi z njimi ne prevzema odgovornosti za morebitno kršenje zakonodajnih določil ali kršenje pravic tretjih. 

(b) Za vsebino strani na povezavah, objavljenih na Ecolabovih straneh, so odgovorni izključno njihovi lastniki; prav tako so odgovorni za prodajo izdelkov, ki jih ponujajo na teh straneh, in za obravnavanje z njimi povezanih naročil.

(c) Ecolab v zvezi z vsebinami strani na povezavah ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno kršenje avtorskih pravic, pravic iz naslova blagovnih znamk in druge intelektualne lastnine ali varstva osebnih podatkov. 

(d) V primeru naročila ali druge pravno veljavne izjave v smislu naročila velja, da je pravni posel sklenjen izključno med uporabnikom in lastnikom vsakokratne spletne strani ali na njej navedenim ponudnikom, in v nobenem primeru med Ecolabom in uporabnikom. Prosimo, upoštevajte splošne pogoje poslovanja vsakokratnega dobavitelja na povezani strani.

(e) Ta izjava o odgovornosti velja za vse povezave na tej domeni in za vso vsebino povezanih strani. 

4. Splošna izjava o odgovornosti

Ecolab prevzema odgovornost zgolj za tiste odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz uporabe teh spletnih strani, ki so bili povzročeni naklepno ali iz hude malomarnosti. (– ne glede na njihov pravni vzrok in vključno z odškodninsko odgovornostjo –) V primeru odškodninske odgovornosti Ecolaba zaradi kršenja temeljnih pogodbenih obveznosti je najvišji znesek odškodnine omejen na predvidljivo škodo. To ne vpliva na Ecolabovo odgovornost v smislu jamstva za proizvode in prevzete garancijske odgovornosti. Zgoraj navedene omejitve odgovornosti prav tako ne veljajo v primeru smrti, telesnih poškodb ali ogrožanja zdravja. 

Čeprav si Ecolab prizadeva svoje spletne strani zavarovati pred virusi, tega popolnoma ne more zagotoviti. Zato je priporočljivo, da tudi sami poskrbite za ustrezno zaščito pred virusi (npr. z antivirusnimi programi) in dokumente ter podatke preverite, preden jih naložite na svoj računalnik.

Ecolab ne prevzema odgovornosti za morebitne napake oziroma razpoložljivost proizvodov in storitev, ki jih ponuja na svojih spletnih straneh. 

5. Napovedi in izjava o nameri

Napovedi na teh spletnih straneh temeljijo na najboljšem vedenju in prepričanju družbe Ecolab. Dejanske vrednosti se lahko močno razlikujejo od napovedi, saj so odvisne od vrste dejavnikov, ki so povezani s konkurenčnim in makroekonomskim položajem in so lahko posledica višje sile. Brez poseganja v kakršne koli pravne obveznosti, da spremeni napovedi, Ecolab ne namerava sproti posodabljal vseh napovedi na teh spletnih straneh. 

6. Ecolabovi proizvodi

Proizvode, predstavljene na teh spletnih straneh, dobavljajo družbe v okviru skupine Ecolab po vsem svetu. Ecolab ne jamči, da so vsi dobavljivi tudi v vaši državi. Za seznam vseh Ecolabovih proizvodov, ki so na voljo v vaši državi, obiščite Ecolabovo spletno stran v vaši državi. 

7. Splošno

Te Splošne pogoje uporabe ureja pravo Zvezne republike Nemčije. Ti Splošni pogoji uporabe so bili oblikovani v skladu z njim brez upoštevanja Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji in izrecno izključujejo njeno uporabo. V obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja, je pristojno sodišče v Mariboru, v vseh pravnih sporih v zvezi s temi spletnimi stranmi. Če postane katerakoli določba teh Splošnih pogojev neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. 

Back to Top